top of page

GIV-RMS™

מערכת GIV-RMS הינה מערכת המשלבת בתוכה את פלטפורמת INFOR EAM של חברת INFOR ומהווה מערכת הניהול התפעול והאחזקה לכבישים של חברת GIV Solutions מתאימה ומיועדת לניהול אחזקת תשתיות תחבורה המערכת כוללת פתרונות  ייעודים לתחומים אלו, המבוססים על  המוצרים ™GIV-RMS  ו- ™GIV-BMS.

מערכת ניהול הכבישים ומוצרים אלו מאפשרים שליטה בתפעול הכביש כולל ניהול אירועי התנועה, ביצוע האחזקה, מתן השירות ניהול הנדסי ותחזוקתי הכולל תפעול האחזקה, הבטחת איכות, ניהול פעילות הקבלנים, ניהול,SLA, תשתיות אלקטרוניות, חשמל, מערכות בטיחות, מנהרות, גשרים ומבני דרך. תשתיות התחבורה כוללות מגוון רב של מרכיבים וביניהם ניתן למנות: דרך סלולה רבודה באספלט, גשרים מסוגים שונים, מסילות ברזל,  מנהרות, מפוחים, מעקות, שלטים רגילים ואלקטרוניים, רמזורים, מערכות ניהול, מצלמות, מחסומים, גינון וכו'.. כל המרכיבים לאורך נתיב התחבורה נדרשים להיות תקינים ומתוחזקים באופן מתמיד.

בצד עלויות ההקמה, עלויות הפעלת תשתיות התחבורה כוללות גם את העלויות השוטפות של אחזקת התשתית  אשר גדלות ככל שגדלה רמת המינוע המשתמשת בתשתית.

משימות התפעול והתחזוקה הנדרשות לכל המרכיבים מערבות מגוון של ציוד, כלים, ופעילויות כ"א פנימי וחיצוני (קבלני משנה).  ניהול נכון ויעיל של משימות התחזוקה, ניהול מלאי הציוד, הפעילויות לכל מרכיב (לדוגמה: עבודות עפר וסלילה, הנחת מצעים, ניקוז, תשתיות חשמל ותקשורת, מעבירי מים, גשרים, ואספלט), פקודות העבודה ומתן תמונת מצב כוללת של תשתיות התחבורה ברמה מקומית וארצית, הינו הכרח וחיוני לניהול ותפעול  שלהן ומביא באופן ישיר להעלאת, זמינותן, יעילות בביצוע משימות האחזקה, העלאת רמת הבטיחות, חיסכון בהוצאות והארכת משך חיי התשתיות.

bottom of page